21 Dec.

Kropp & Helse

0

Helse er et vanskelig felt da det er så mange forskjellige opplevelser og forskningsresultater. Dette er selve essensen; det eksisterer så mange elementer som påvirker vår helhetlige helse. Det handler like mye om psykisk helse som fysisk helse – dette går hånd i hånd. Hvis vi virkelig skal klare å knekke denne nøtten må vi forstå at den gamle konkurransemodellen ikke lenger vil duge på et allerede utfordrende marked. Vi må ha en åpen dialog og informasjonsplikt når det kommer til alle mulige påvirkningsfaktorer på vår helhetlige helse.


Når vi starter denne reisen sammen forstår vi raskt at vi ikke er separert fra naturen og hverandre, og at vår vestlige livsstil gjør oss syke og avhengig av et system som ikke fungerer. Vi er alle sterkt belastet av samfunnspåførte traumer og holdninger, samt generasjonstraumer og livsstilssykdommer.


Vi befinner oss nå i en sinnstilstand der det har blitt normalt å være syk. Dette tilsier at samfunnet virkelig har mistet grepet. Det kan være greit å vite at naturen ikke ønsker oss syke, og at det er mulig å leve et friskt og energisk liv på minst 120 år, om vi gjør de rette tiltakene for vår helse. Den virkelig store revolusjonen innen helse vil være at vi tar ansvar for vår egen kropp og vårt sinn.

 

For mange kan bildet av et så langt liv uten sykdom være virkelighetsfjernt, og det med god grunn når vi er så sterkt belastet. Derimot er det ingen utopi når vi tilpasser oss naturens metoder. Målet for oss i Altshop er en optimal, helhetlig helse og et friskt samfunn. Vi vet at den aller største ressursen til enhver nasjon er folkets helse. Målet for deg vil være hva du selv ønsker at det skal være. Vi hjelper deg på veien til å ta tilbake din egen kropp og ditt sinn.

 

Før vi starter denne reisen i å forstå hva helhetlig helse er, må vi innse at det er en reise som aldri blir ferdig. På samme måte vil denne artikkelen på mange måter aldri bli ferdigskrevet, men formålet er å få et overblikk over temaet helhetshelse, slik at vi bedre kan jobbe mot løsninger som en samlet befolkning.


Ta i betraktning at denne artikkelen kun er min egen tolkning og et forsøk på å formidle dette bildet. Det er ikke ment som offisiell kunnskap eller medisinsk rådgivning.


Friske mennesker


Vår helhetlige helse er sentral når det kommer til hele vår eksistensielle opplevelse som mennesker, og er derfor et turbulent tema da det bokstavelig talt handler om liv og død. Ikke bare handler det om liv og død, men også om lidelse over hele verden og en dyptgående frykt i vår eksistens. Ingen ønsker å bli fysisk, psykisk eller spirituelt syke. Samtidig har vi blitt betinget til å frykte sykdommen utenfor oss selv som kommer plutselig utenfor vår kontroll. Sannheten er at vårt immunforsvar og vår psyke er i stand til å takle veldig mye om det får alle essensielle behov dekket. Et godt immunforsvar og god psyke innebærer også at vi ikke får for mye av det som kan være skadelig. Utfordringen er å forstå balansen som må opprettholdes for optimal helse. Det er nettopp dette som er formålet med denne artikkelen; å starte reisen mot optimal helse.


Først må vi nøste opp noen løse tråder (antagelser) om vårt forhold til naturen og hvordan vi fungerer som mennesker. Hvis vi antar at vi vet alt, har vi ikke rom for å lære mer. Som i ordtaket at en kopp som er full ikke kan bære mer vann (eller kaffe om du foretrekker det).


Moderne medisin

I den moderne medisinen har vi gjort en tabbe ved å adskille vitenskapen i forskjellige separerte deler, samt i studier hvor vi kun lærer om ett av områdene i et yrke. For å bli lege trenger man ikke studere mental/emosjonell helse eller hvordan det helhetlige miljøet fungerer. Samtidig vil de som studerer psykologi basere seg på en begrenset forståelse som utelukker mange fenomener. Dette er også moderne medisins akilleshæl, da hele denne vitenskapen er basert på et verdenssyn om at vi er mekaniske vesener separert fra naturen. Dette verdenssynet kommer fra reduksjonismen som var et forsøk på å gjøre oss av med mystisisme. Det har skapt en nokså begrenset og mekanisk holdning til hva som er kroppens og naturens oppførsel. Vi oppfører oss som at naturen er noe som må erobres og kontrolleres. Dette fører til at vi utvikler kjemiske midler for å behandle en naturlig biologisk levende organisme. Ofte er fokuset å drepe og undertrykke symptomer fremfor å helbrede og forebygge.


Nå har den moderne medisinen hjulpet oss med å forstå mye om vår anatomi og dens kjemiske prosesser. Vi kunne ikke vært foruten denne kunnskapen, og mitt ønske er ikke å avfeie viktigheten av denne vitenskapen i tidligere og nyere tid. Utfordringen kommer med menneskelige feil, når vi lener oss på medisinen og vender et blindt øye til kunnskap som utfordrer etablert, og kanskje utdatert og/eller feilaktig, “viten”. Genene våre spiller en rolle på vår helse, men gammel og utdatert forståelse om gener og vår biologi har fått oss til å tro at vår helse er ført ned i generasjoner og at det er lite vi kan gjøre med det. Vi må ikke havne i fellen å tro at vi vet absolutt alt om vår helse. Kroppen, immunsystemet, DNA og hjernen er i konstant evolusjon/utvikling, også kalt epigenetikk. Flere studier begynner å indikere at vårt kosthold, livsstil og sinnsinnstilling kan endre våre gener og livsstilsykdommer(1).


Vitenskapen og doble blindstudier

I moderne vitenskap har vi et ønske om å måle alt. Men vi har vært begrenset av våre verktøy og vår forståelse av komplekse prosesser. Vi studerer ofte objekter ved å ta dem fra hverandre i stadig mindre og mindre deler og studere hver enkel del for så å skape et bilde. Det fungerer fint når vi skal ta en maskin fra hverandre, for så å sette den sammen igjen. Når det da kommer til forskning på kroppen øker kompleksiteten, da vi ikke kan ta den fra hverandre uten å ødelegge integriteten og de naturlige prosessene. Vi må undersøke kroppen slik den responderer både umiddelbart og over tid i sitt naturlige miljø.


Hvor langt kommer vi om vi ikke tar i betraktning at alle studier på vår kropp også må inkludere en påvirkningsfaktor fra våre tanker og følelser. Hvis placebo- og noceboeffekten til stadighet påvirker kroppen, hvordan kan vi vite virkningen av testet medisin, næring eller giftstoffer? Hvordan vet vi om virkningen kommer fra det du inntar eller utsettes for, eller fra ytre faktorer eller dine etablerte følelser og forventinger?


Doble blindstudier er en sikrere metode å bruke. Dette grunngir jeg i at utgiveren ikke påvirker utfallet av forsøkene, da selv ikke legen eller leddet som deler ut middelet vet hva brukeren får. I og med at vår helse til enhver tid påvirkes av våre tanker og følelser, er det fortsatt umulig selv for doble blindstudier å få et 100 % konkret uavhengig resultat. Doble blindstudier innebærer også usikkerhet da vitenskapen ikke kan observeres som et lukket system. Et Lukket system er definert som et system som er adskilt fra omgivelsene slik at det ikke skjer noen utveksling av materie med omgivelsene. Som jeg nevnte innledningsvis har utallige momenter en påvirkning på et individs helse, med andre ord vil alle andre ting som påvirker helsen til individene i tiden de er med i studien spille inn. Hva de tenker, deres kosthold, deres gener, deres livsstil og vaner er eksempler på dette. Oksygenet vi puster inn, atmosfærens renhet, og til og med solens aktivitet påvirker vår helse. For at en studie skal gi presis data må vi kontrollere og/eller måle alle betydelige påvirkningsfaktorer på vår helse. Vi kan heller ikke anta at alle mennesker er like eller reagerer likt. Dette ser vi ofte når noen har matsensitivitet og andre ikke. Vi kan ikke kontrollere alle elementene som påvirker hver person som deltar i en studie, så hvordan kan vi egentlig komme til en 100 % konkret konklusjon?


Vi mennesker liker ikke usikkerhet. Vi frykter det vi ikke forstår, så det er forståelig at vi ønsker å hoppe til konklusjoner som er betryggende, for eksempel påstanden om at ALLE vaksiner er trygge og forebygger sykdom(2). Når verktøyene våre ikke har vært gode nok til å forstå det fulle bildet, har det ofte ført til feiltolkninger av forskningsresultater.


Vi gjør også en feil i å anta at alle studier alltid blir gjennomført grundig nok bare fordi det kommer fra “respekterte” organisasjoner. Det skal også nevnes at det i andre tilfeller blir endret eller fjernet data i publikasjoner. Da kommer vi over på hvordan grådighet og korrupsjon påvirker vår folkehelse, som er en enormt opprydning, og ikke hva vi skal gå dypere inn på i denne artikkelen.


Vi gjør en graverende feil ved å forvente at alle studier vi har basert vår medisin på har handlet riktig i alle ledd. Dermed gjør vi også en fundamental feil ved å anta at loven avgjør om noe er trygt og riktig. Dette viser seg ikke alltid å være tilfellet. Det er en stor jobb å rydde opp i feil vi nå begynner å finne i vår moderne medisin, og som over så mange år er forankret som trosmønstre i befolkningen.


Den største tabben vi gjør er å stole blindt på autoritet, som vi burde lært fra historien at du aldri skal gjøre. Autoritet må testes, og hvis vi ikke har lov til å stille spørsmål til noe, er det virkelig nå vi må stille spørsmål!


Mye av grunnen til dette er grådighet, korrupsjon, interessekonflikter, propaganda og tukling med data. Det viktigste tiltaket vi kan gjøre er å utdanne oss selv og hverandre i en åpen felles arena som det er umulig å korruptere. Den eneste måten det ikke kan korrupteres på er at en befolkning er oppdatert og aktiv i alle ledd av studiene og kunnskapen. Det må kunne plukkes fra hverandre og gjenskapes, samt fortsette ytterligere testing fra alle mulige vinkler. Når noen kommer med en påstand må det kunne testes. Vi må kritisk undersøke uten at vi feier det til side eller aksepterer det blindt. En lukket etat eller bedrift kan ikke gjøre dette da det over tidens lange gang kan og vil bli korrumpert av det menneskelige egoet. Full transparens og åpenhet er nødvendig.


Uansett hva vitenskapen vil komme frem til må vi huske at dette kun er et kart per dags dato, og virkeligheten er ikke kartet. Dette kartet må revurderes og jobbes videre med. Og grunnet alle små forskjeller i menneskekroppen og sinnet, vil generalisering være en skummel ting å gjøre.


Fremtidens medisin vil være personlig tilpasning som ser på helheten og bruker naturlig tilrettelegging på kroppens, sinnets og naturens premisser.


Det er ingen tvil om at vi har blitt veldig sofistikerte og smarte. Visdom er glemt om vi har gjort en så stor feil som å ignorere mange fenomener og temaer som angår det “spirituelle” (uforklarlige). Vi kan lære mye av moderne medisin, men vi vil ikke forstå det store bildet om vi skiller feltene. Hvis vi virkelig skal forstå det store bildet må vi forstå helheten i sitt naturlige miljø.Studie på avhengighet


 

Et eksempel på dette er studien om avhengighet som ble utført på rotter, for å undersøke om narkotiske stoffer forårsaket avhengighet. Studien gikk ut på å plassere en rotte i hvert sitt bur adskilt fra hverandre hvor de festet to drikkeflasker til buret. Den ene av flaskene hadde vann og den andre hadde vann med heroin. Resultatet ble at rottene hadde en tendens til å fortsette å velge heroinvannet fremfor det vanlige vannet. Med det konkluderte forskerne med at heroin var avhengighetsdannende. Denne studien har blitt brukt som grunnlag for både politiske kampanjer og lovverk mot rusmidler og har kostet verden mye mht. finans og lidelse til ingen nytte, fordi studien er dårlig gjennomført. Feilen er at de så kun på stoffet som årsaken til problemet.


Bruce Alexander så at det var noen andre elementer som spilte inn på avhengighet og utførte derfor en ny studie(3). Forskjellen lå i at forskerne lagde en stor rottepark med mange leker og ganger hvor flere rotter kunne bevege seg sammen. Deretter plasserte de flaskene med vanlig vann og heroinvann og observerte rottenes oppførsel. Overraskende nok ble resultatene her at veldig få av rottene valgte heroinvannet, og ikke bare det; selv de som drakk dette vannet valgte å ikke gjenta det flere ganger! For å toppe dette ble rotter som hadde blitt isolert og avhengig av heroin introdusert inn i rotteparken, og disse ble rehabilitert innen relativt kort tid.


Dermed ble konklusjonen en helt annen om hva som forårsaket avhengighet enn hva tidligere studier konkluderte med. Det de kom fram til var blant annet at mangel på kontakt, frihet og sysler var roten til avhengighet. Dermed ser vi også at tanken om å kaste noen i fengsel og straffe dem for rusmisbruk (selvmedisinering), kun vil gjøre situasjonen verre for individet og også for samfunnet sett i helsemessig og samfunnsøkonomisk perspektiv. Vi har en ruspolitikk basert på feiltakelser, og har gjort noe som burde være en helse- og omsorgssak med gode helhetlige hjelpetiltak til kriminalitet. Dette har også næret en svært mørk industri av narkotikahandel, prostitusjon og menneskehandel. Det er her vi forstår hvor viktig det er å se et større bilde før vi drar forhastige konklusjoner.


Hvis vi etter denne studien forventer at vi forstår alt om avhengighet har vi igjen feilet. Vi må lære å tilpasse oss når vi utfører nye studier med nye måter å se utfordringen på, og da heller teste det ut på en forsvarlig og skikkelig måte (jf. reabilitet og validitet). Portugal er et land som har legalisert blant annet cannabis (marihuana) og kan vise til at både kriminalitet og misbruk har gått betydelig ned(4). Vi forstår når vi går dypere inn i dette fenomenet at det er både fysiske og psykiske faktorer som sammen avgjør utfallet. Vi burde også nå være kjent med at mange flere mennesker er avhengig av alkohol, sukker og annen stimuli.


Ved å forstå at ingenting i naturen er helt adskilt og uavhengig av hverandre, vil vi forstå at vi ikke er separert fra naturen. Vi er avhengig av miljøet rundt oss for å overleve, vokse og blomstre. Vitenskapen har endelig begynt å samarbeide nærmere med det “spirituelle” miljøet(5), og frykter ikke lenger latterliggjøring i like stor grad. Det mystiske er kun mystisk fordi vi ikke forstår det, eller ikke har modeller for å forklare det.


Vi kan se tilbake på hvordan moderne medisin håndterte kroppslig og mental sykdom for bare 50 år siden og riste på hodet. Hvor mange dumme ideer hadde vi ikke da med lobotomi, årelating, kvikksølv med mer? Er det ikke bare logisk at vi kommer til å se tilbake på nåtidens medisin og gjøre det samme?


Etter hvert som våre verktøy blir bedre og flere gode studier blir gjennomført fra alle vinklinger begynner vi å få et bedre helhetlig verdensbilde. Vi må være nøye på å bruke uavhengige forskere og gode rutiner når det kommer til vår felles helse, ellers er vi prisgitt industriers profittjag. Vi kan ikke lenger feie fenomener vi ikke kan forklare under teppet, slik vi gjorde da den såkalte moderne medisin ble innført.


Vi vil med tiden greie å kartlegge ukjente fenomener på samme måte som vi kartlegger kroppens komplekse organisme. Uten vitenskap hadde vi ikke hatt bevis på at vår kropp, dyrekropper og planter er et høyere fenomen. Dette fenomenet kaller vi komplekse organismer, og alle disse organismene bruker felles byggesteiner. Vi har nå konkrete bevis på at mennesker er et resultat av naturen. Er det ikke da naturlig å tenke at alt i naturen har en påvirkning på vår helse i mindre eller større grad? Vi puster tross alt inn det plantene puster ut og omvendt.


Helhetlig helse


Helhetlig helse

Når vi skal forstå helhet, må vi zoome ut og se et mye større bilde. Om vi skal forstå en blomst i sin helhet må vi også forstå hvordan jordsmonn fungerer og bienes rolle, regnets renhet osv. Vi må kontinuerlig jobbe mot å forstå bienes oppførsel og hva som påvirker deres helse. Det har begynt å bli kjent at bruk av giftstoffer og genmodifiserte frø i matproduksjon påvirker bienes helse(6). For å forstå hvor disse giftstoffene kommer fra og hvorfor de brukes må vi forstå menneskelig oppførsel, kultur, kapitalisme, ego osv. Til slutt ender vi med at vi må forstå hele universet og mysteriet som er vår eksistens.


Hvis vi skal kartlegge helhetlig helse må vi forstå alle ting som påvirker oss. Og dette er vanskelig for oss å gjøre da vi ikke vet alt om det som påvirker oss.


Før vi kan begynne å finne svar på disse spørsmålene må vi først definere hva vi mener med helhet. Hvilken rammer skal vi sette og hvilke grad av påvirkning på vår helse skal vi ta i betraktning?


Vi vil alle gjerne ha optimal helse som tillater oss å ha et langt, meningsfylt liv full av livskvalitet, og uten frykt for sykdom. Vår helse er avhengig av det totale miljøet vi befinner oss i, inkludert det emosjonelle, usynlige og spirituelle.


Rammene og graden vi da vil ta for oss er det som hjelper eller begrenser oss fra å fungere optimalt som mennesker.


Hva mener jeg med det usynlige?

Det er mange ting som påvirker vår helse eller våre liv som vi ikke kan se. Du kan ikke se lukt, lyd eller radiobølger, heller ikke forskjellige mikroorganismer som oppholder seg overalt til enhver tid. Vi kan kun se et ørlite spekter av de bølgelengdene vi kjenner til som vi kaller synlig lys i det elektromagnetiske spekteret. Vi kan ikke se magnetiske bølger eller tyngdekraften, men vi vet at de eksisterer. Ettersom våre teknologiske fremskritt utfolder seg blir vi klar over stadig flere ting som påvirker oss i mindre eller større grad. Allikevel tar det normalt 20 år før en ny fundamental oppdagelse finner veien inn i menneskelige trosmønstre, ganske lang tid når vi vet at gjennomsnittlig levealder er på rundt 80 år.

 

Hvis vi hopper fra en bygning vil vi fort forstå at tyngdekraften kan påvirke vår helse i veldig stor grad.

 

Men hva skjer når noen stiller oss spørrende til hvordan mindre kjente bølgelengder i det elektromagnetiske spekteret og andre energier kan påvirke vår helse, som wifi, mikrobølger, frekvenser osv.? Da stiller oss igjen spørrende til den mentale helsen til de som stiller spørsmål til dette, fordi det er i konflikt med vår allerede eksisterende modell av verden, eller i dette tilfelle manglende modell av verden (også kalt verdensbilde). Dette er forståelig da vi som oftest ikke kan kjenne disse usynlige kreftene på kroppen på samme tydelige måte som tyngdekraften, heller ikke se det så tydelig som farger. At vi ikke kan se eller føle betyr ikke at det ikke kan påvirke oss. Spørsmålet er i hvilken grad det påvirker oss - og på hvilken måte.


Hva mener jeg med det spirituelle?

Med det spirituelle mener jeg spirit, sjel, bevissthet, livskraft eller hva du ønsker å kalle det. Det er energien som gir liv, energien/essensen som er deg, den virkelige deg; ikke hjernen din eller ditt sinn, men observatøren som gjør bevissthet mulig. Nyere forskning begynner å komme til konklusjoner at sjelen finnes, og at det er en overordnet bevissthet knyttet til vår sjel(7).


Innen vitenskapen har det ikke vært plass for diskusjon av sjelen. Moderne medisin har vært fast bestemt på å redusere definisjonen av bevissthet til en tilfeldig funksjon av komplekse prosesser i hjernen. Vi vet intuitivt at det er en dypere kraft som gjør det mulig for liv å eksistere. Det er mange som har prøvd å tyde hva/hvem dette er, men det er som å prøve å lukte sin egen nese. Som René Descartes så pent uttalte i 1600-tallet: Jeg tenker, altså er jeg. Uten å gå for dypt inn på dette konseptet, kan vi kanskje bli enige om at et fundamentalt element (bevissthet) av deg er hva mange ofte refererer til som sjel (spirit). Selv om alle ikke er enig i dette kan jeg anbefale å lese videre for å få en mer nyansert bilde.


Hvordan fungerer vi?

Før vi kan gå videre inn på hvordan noe kan påvirke vår helse, må vi forstå hvordan vi fungerer som helhet, og hvordan våre kropper og vårt sinn responderer på ulik stimuli. Så, la oss da se på delene av oss som vi tidligere definerte som kropp, sinn og sjel.


Under har jeg laget en modell for å illustrere forholdet mellom kropp, sinn og sjel. Ta i betraktning at dette er et forsøk på en illustrasjon, og virkeligheten er både mer kompleks og flyter i større grad inn i hverandre. Ta også i betraktning at dette er min forståelse av sammenhengen ut ifra min egen erfaring og studie, ikke ment som en offisiell forklaring.Body, mind & spirit

 

Kropp, sinn og sjel påvirker hverandre og er avhengig av en balanse for å opprettholde et sunt forhold, og dermed helhetlig helse. Hvert av disse elementene ved deg som menneske blir påvirket av ytre og indre faktorer.


Det er vanskelig å vite hvor det ene elementet slutter og det andre starter, samt ta for oss hva som påvirker hvert av elementene av oss, da de henger sammen så tett. Vi skal likevel gjøre et forsøk på å dele dette inn, til tross for at det er flere faktorer som påvirker helheten.


Kropp

 

Kropp

Kroppen er direkte påvirket av luften vi puster, vannet og væsken vi drikker, næringen vi spiser, bevegelse, kontakten med jorden og elementene. Den påvirkes også av mengden giftstoffer vi utsettes for(8), hva vi smører på huden(9) og har i håret, stråling(10) og frekvenser inkludert sollys(11), søvn (både kvalitet og kvantitet) og til slutt våre tanker og følelser som er vårt sinn(placebo og nocebo). Vi kan også legge inn andre menneskers energi som et element her, da vi påvirkes av andre menneskers energikropp, tanker og følelser. The Institute of HeartMath og andre forskningsinstitutter har bekreftet med tydelige målinger at vi har et energifelt rundt oss(12).


Det fysiske som påvirker oss er det vi anser som stoffer og gasser som vi enten kan puste inn, spise og drikke eller påføre huden (som fungerer som en svamp og tar opp omlag 60 % av det vi påfører huden). I dagens samfunn begynner det å bli klart at det er mange flere skadelige kjemikalier i produktene vi finner i butikken og miljøet generelt, til tross for tilsynelatende strenge regler (Se mer angående dette i boken Takk for maten? av Eva Fjellstad).


Men det er også ikke-fysiske fenomener som påvirker vår helse, som solens bølgelengder og kroppens egenproduksjon av D-vitamin osv. Vi kjenner dette som varme på huden og kan se at huden kan bli skadet av for mye av noen av disse bølgelengdene (UVA). Personlig tror jeg ikke at solen er det farligste for hudens helse. Den kan svekke immunforsvaret om vi lar oss selv bli solbrent, og dermed mer sårbar for andre kjemikalier i blant annet solkremer. Men dette får forskningen bekrefte nærmere før vi konkluderer med noe(11).


Det finnes mange andre bølgelengder som flyr rundt oss og går gjennom kroppen vår uten at vi kjenner det. Det burde ikke være så vanskelig for oss å tenke at for mye av flere av disse bølgelengdene kan påvirke vår helse enten positivt eller negativt på samme måte som solen. Dette ser vi bli et tema ved nyere studier utført av Olle Johansson(13) og mange andre forskere som bekrefter at mikrobølger og mobilstråling skader våre celler. Men det som fortsatt ikke er kjent er hvorfor akkurat disse bølgelengdene skaper ubalanse i cellene. Ser vi nærmere på mikrobølgeovnen, som vanligvis bruker ikke-ioniserende stråling på 2,45 gigahertz (GHz) - en bølgelengde på 12,2 centimeter. Disse bølgelegdene får vannmolekylene til å bevege på seg og skape friksjon. Vil en annen frekvens fra eller til gjøre større eller mindre skade? Er det andre faktorer i metoden vi skaper frekvensen på som kan være årsaken til at det er skadelig? Det er mye å undersøke før vi forkaster ideen om hurtige ovner, eller for den saks skyld mobiler, selv om det er funnet at cellene til en person som spiser mat oppvarmet i en mikrobølgeovn har ubalanse i blodet opp til to til tre uker etter måltidet. Dette fant forskere ved å undersøke blodet med mikroskop før og etter at en person hadde spist mat tilberedt med mikrobølgeovn.


Dette kan også grunngis med at vi bruker disse bølgelengdene på en dårlig måte eller har valgt frekvenser som er mindre harmoniske, og dermed påvirker miljøet i kroppen. Å forvente at alle bølgelengder av denne typen er skadelige av natur, er også en skummel antakelse å ta. Skadelig stråling er ofte definert kun når vev blir oppvarmet, men det kan være mange andre mindre synlige effekter på kroppen og psyken vår som følge av ulike bølgelengder og stråling. Derfor skal vi være forsiktige med hva vi utsetter oss selv for uten å være sikre på reaksjonen i lengden.


Det har aldri vært så mange mobiler, wifi - sendere, radioer og TV-er som det er i dag (se webinar om stråling og strålingsfare). Vi har aldri som mennesker heller opplevd så mange kjemikalier i maten vår, husholdsproduktene våre og vårt miljø som nå. Det er viktigere enn noen gang at vi ivaretar kroppen vår bedre.


Om ikke dette var nok utsettes vi for mengder av psykologisk manipulasjon gjennom TV, radio og internett som påvirker vår mentale helse.


Sinn

 

Sinn

Når vi snakker om at tanker og følelser påvirker vår helse snakker vi så klart om placebo- og noceboeffekten, som enkelt forklart er begrepene brukt om at du gjennom dine tanker og følelser gjør deg enten frisk eller syk. Dette er ikke noe nytt, og burde være allmenn forståelse. Hva som foregår i vår hjerne sender signaler ut gjennom et enormt nettverk av nervebaner i kroppen og påvirker miljøet som våre celler lever i (14). Det burde si seg selv at cellene dine “lytter” til deg og hva du fokuserer på, i kanskje lik grad som hva vi spiser og drikker. Våre tanker og følelser vil også skape nervebaner i underbevisstheten som former vår personlighet, vårt trossystem og våre holdninger.


Det er da naturlig at vi kommer inn på hva det er som påvirker sinnet, og hvor viktig det er å ta med dette inn i vurderingen av vår helhetlige helse.


Så, hva påvirker vårt sinn i den grad at vi kan utvikle en sunn eller usunn tilstand? Det er igjen viktig å huske at kroppens helse og hva vi inntar i kroppen påvirker vår hjernehelse, og dermed også sinnet. Vi har altså en feedbackloop som er gjensidig avhengig av hverandre. Men mest av alt vil helsen til vårt sinn avgjøres av våre tanker, følelser og vanemønstre.


Vår tanker og følelser bygger seg opp fra dagen vi blir født, og kanskje før dette også. Vi blir påvirket av det sosiale miljøet rundt oss som starter med vår familie. Senere vil også en betydelig påvirkning komme fra våre venner, skolesystemet, jobben og kulturen du innlemmes i, bøkene du leser, filmene du ser, våre vaner, lokal- og global kultur, politikk, økonomi og eventuell religion og trossystem. For ikke å glemme Facebook og andre sosiale medier som blir et menneskelig eksperiment vi ikke aner konsekvensene av enda. Vårt verdensbilde blir formet av alt vi utsettes for, og for å vokse opp som et mentalt sunt individ i dag er vi prisgitt et positivt miljø som tillater oss å blomstre og vokse som mennesker.


Hvordan vi ser verden og hva vi føler om alt vi møter daglig, er en blanding av våre “instinkter”, vårt dagsaktuelle verdensbilde og kroppens helse. I en annen artikkel (hjernen) har jeg gått i dybden på hvordan vårt sinn fungerer og hvordan du oppnår optimal mental helse, men her skal jeg kun snakke litt om hvilke stoffer vi blir utsatt for som kan påvirke vår psyke.


Når vi skal ta for oss mental helse, ser vi på lik linje med naturen og kroppen at for mye av noe kan bli usunt. Å tenke for mye kan skape unødvendig bekymring og stress. I dagens travle samfunn holder vi hjernen opptatt med noe hele tiden. Det er en utfordrende verden for enhver person å leve i hvis vi skal beholde vettet. Hvis vi ser på hvordan vi behandler planeten og hverandre som samfunn, er det lett å se at vi har kuttet kontakt med det naturlige og hellige. Naturen har så klart småkamper som fuglene mot marken og løvene mot antilopene, men det er en balanse som opprettholdes hvor de dreper for å overleve. Det overdrives ikke slik vi mennesker gjør, hvor vi har skapt en sykelig ubalanse. Vi anser oss selv som toppen av verdikjeden og tror at vi kan tisse i buksa for å holde oss varme for evig. Det fungerer rett og slett ikke slik, alle våre handlinger påvirker økosystemet, og om vi ødelegger ett ledd så vil det manifestere seg ut i hele systemet og påvirke alle.


Mennesker virker å ha en umettelig sult for mer og prøver å dekke et tomrom i oss selv. Dette tomrommet kommer av at vi har avskjært oss fra livskilden. Det kommer av at vi har skapt en kultur uten dyp kontakt og empati. Ingen materielle goder kan dekke de essensielle behovene vi har, men vi lever i en rar illusjon om at det vil gi oss varig glede. Det kan heller ikke sukker, alkohol og annen form for rus, eller andre sentralstimulerende midler vi virker å ha blitt avhengige av. Da må vi igjen huske studien presentert tidligere i denne artikkelen om rottene som tilsa at det er både substansene og miljøet sammen som skaper avhengighet.


Stoffer som påvirker hjernen

Når vi tar for oss mental helse må vi før eller siden gå i dybden på hvordan forskjellige stoffer endrer våre tanker og vår opplevelse av verden. Vi må forstå at alt vi tar inn påvirker helsen til våre celler (og da også nervecellene og hjernen). Da snakker jeg ikke bare om ulovlige narkotiske stoffer som vi blindt har døpt veldig mange substanser vi vet lite om, men også alkohol, sukker, kaffe, smaksforsterkere, kjemikalier og ingredienser i mat, urter og plantemedisin.


Dette er et stort emne da alt vi velger å utsette kroppen for påvirker dens kjemiske og biologiske balanse, som også innebærer helsen til vår hjerne. Det er et tankekors at mange ting vi får inn i kroppen ikke merkes av vår oppfattelse og våre sanser, slik som alkohol, kaffe og andre sterkere stoffer. Vi tenker sjeldent over at det vi inntar over lenger tid kan hemme funksjoner i både kroppen og hjernen i den grad at vår mentale helse påvirkes.


Når vi daglig inntar og utsettes for stoffer som endrer balansen vil det over tid kunne ha en stor effekt på hjernens helse. Vi vet allerede at stoffer som bly, kvikksølv, arsenikk og asbest, som vi tidligere brukte i mange produkter, er svært skadelig. Disse stoffene er det heldigvis lover mot å bruke i dag, men vi finner andre stoffer og kjemikalier i maten og produktene vi fremdeles bruker. Disse stoffene og kjemikaliene har i flere studier vist seg å være skadelige nervegifter, samt hormonforstyrrende og allergi- og kreftfremkallende.


Blant de som påvirker hjernens balanse betydelig over tid er sukker(15), fluor, aspartam og andre smaksforsterkere. Disse stoffene er det lovlig å bruke i maten og produktene våre fremdeles grunnet en mektig lobbyvirksomhet. De fleste av oss er ikke klar over at inntak av disse stoffene over tid kan hemme en sunn balanse og utvikling av hjernen og gjøre oss både dumme og syke. Det er ikke noe jeg sier for å rakke ned på noen, men for å sette lys på farene spesielle stoffer kan ha på vår mentale helse. Vi burde vite nå at en lov ikke betyr at det er ufarlig.


Det finnes ingen studier som tar for seg hvilke effekter alle disse stoffene samlet gjør med oss over lengre perioder eller én livstid. Det kan påvirke vår intelligens og vår mentale og kroppslige helse mer enn vi er klar over. Det samme gjelder alkohol og flere andre stoffer.


Det utrolige planteriket

Det finnes millioner av forskjellige planter, og alle påvirker biologien i kroppen på en spesiell måte. Noen er sterkere enn andre, men alle har en nytte. Noen er giftige for oss, så vi må vite hvordan å navigere, men de aller fleste naturlige plantestoffer har en positiv virkning på vår kropp og vårt sinn. I Norge er det kun noen hundre urter som det er lovlig å selge av flere hundre tusen som er kjent.


Det finnes tusenvis av planter vi kjenner til som endrer sansene våre og hvordan vi ser verden, også referert til som hallusinogene planter. Mange av disse har blitt brukt som plantemedisin i tusenvis av år mange steder i verden. Hvis det er noen stoffer eller planter som endrer vår biologi og oppfattelse av verden i mer drastisk grad har de blitt ulovlige. Det er fullt forståelig at dette er reaksjonen når vi vet lite om substansen eller planten, men må ikke gjøre feilen av å sperre for videre forskning og granskning.


Det finnes mange plantemedisiner som er klassifisert som narkotisk stoff uten medisinske egenskaper i Norge, selv om disse plantene brukes medisinsk i andre land hvor de til og med er fredet. Loven vi har for disse stoffene har også dermed lukket for videre forskning og satt i gang en krig mot alle som bruker dem. En lignende, men mer skjult, krig har foregått i lang tid mot naturmidler og alternativ medisin.


Jeg ønsker ikke å gå inn på hvordan den vage definisjonen av legemiddel gang på gang har klassifisert urter og andre naturmidler som fungerer om til legemiddel. Det vi ofte ser er at gode produkter da blir tatt av markedet og blir holdt skjult fra folket eller øker i pris.


Det finnes stoffer som er bevist skadelig for oss som fortsatt er lov, mens andre stoffer og planter som har bevist medisinsk virkning er ulovlige. Vi burde igjen se at loven ikke bestemmer om det er sunt for oss eller ikke. Vi må ikke være så naive at vi tror vår regjering og moderne medisin har alle svarene. Vi kan stille spørsmål ved hvorfor denne grove tabben har blitt gjort, men det er et emne for en egen artikkel, da det klart må ryddes opp her. Det er et voksende antall grupper som studerer de positive virkningene av plantemedisin og spirituelle (sjelelige) opplevelser på vår mentale helse.


Sjel

 

Sjel

Når vi er inne på emnet mental helse, blir det naturlig å bevege seg inn på emnet om forholdet vi har med vårt dypere selv (sjelen). Hvordan kan vi snakke om helsen til noe vi egentlig vet veldig lite om? Å forstå sin egen sjel har blitt sammenlignet med å lukte sin egen nese, på samme måte som å forstå bevissthet. Men la oss nå gjøre et forsøk. I illustrasjonen over har jeg satt inn ordet livssessensen for å beskrive hva vår sjel er, selv om det er mer komplisert enn som så.


Østlig filosofi sier at hvis vi virkelig forstår bevissthet og begrepet sjel, vil vi forstå at det vi anser som vår sjel ikke er adskilt fra andre sjeler og heller ikke fra naturen og universet. Der gjentas det gang på gang at absolutt alt i hele universet er én energi som leker gjemsel med seg selv. Denne livsenergien er alt som har vært og alltid vil være, og kan dermed aldri dø - kun transformere seg. Denne energien tar alle former og alle nivåer av bevissthet. Det høres tilsvarende ut som Albert Einsteins regnestykke som tilsier at alt materie er energi (E=mc2).


Før vi går noe dypere inn i dette vil jeg gjerne stoppe der og se på hvordan dette er noe vi kan bekrefte. Teorier innen moderne kvantefysikk har i flere år begynt å nærme seg samme forklaring som mystikerne gjennom tidene har sagt, bare med andre ord. Alle som virkelig går inn for å utforske dette området eller gå i en dyp indre reise kommer til den samme konklusjonen om at de føler de blir ett med hele universet. Om det er sannhet i dette eller ikke vil være opp til deg å definere, men vi kan kanskje bli enige om at det er en dypere kontakt med noe som er mye større enn oss selv alene.


Om vi tar for oss sjelens helse, må vi snarere se på vårt forhold til hverandre, naturen, universet og vårt høyere/dypere selv. Hvis vi skal klare å definere helse på dette området, vil våre følelser guide oss. Er vårt forhold til naturen et sunt forhold? Er vårt forhold til oss selv og hverandre sunt? En måte vi har å måle dette på er ved å se på hvordan vi behandler naturen, hverandre og oss selv. Føler vi at verden er fientlig eller vennlig? Handler vi fra frykt eller kjærlighet? Dette er kanskje hvordan vi kan måle vår sjelelige helse - er vi i balanse?


I den moderne verden bor flesteparten av oss i byer og har som oftest er materialistisk verdenssyn som ignorerer en dypere mening og kontakt. Vi ser lite til naturen og er stort sett opptatt med å jobbe for å overleve. I tillegg spiser vi mat som er sprøytet, strålet og modifisert til det ugjenkjennelige fra naturen. Vi får i oss flere giftstoffer og kunstige midler enn vi noen gang har gjort i menneskets historie. Dessverre ser vi livsstilssykdommer og lidelser i så høy prosentandel av befolkningen at det er skremmende. Om dette ikke var nok blir vi utsatt for propaganda som forteller oss at vi ikke er gode nok for så og selge oss en falsk løsning som kun gir kort nytelse. Vi blir utnyttet, brukt og slavebundet av et system som kun søker profitt og makt. Det er en grell realisasjon å se at vi vokser opp i et sykt samfunn som er drevet av egoet - et ego som har mistet kontakten med livsessensen.


Mange av oss begynner å kjenne en indre smerte og et tomrom som kommer av hvordan vi har separert oss selv fra naturen og hverandre.


I debatten omkring hva som påvirker vår helse er det mange som er uenige om hva som gjør oss syke og friske, men jeg kan klargjøre at alt påvirker alt! Derfor er hver eneste ting vi spiser, drikker, sier, gjør og tenker viktig. Hver eneste handling bringer oss nærmere eller lenger fra det naturlige (og hvis jeg får lov å si; det hellige). Dette handler om å vite hva vi vet i vårt hjerte at er riktig og viktig her i livet. Er det virkelig så vanskelig for oss å tenke at alt som bringer oss lenger vekk fra naturen vår gjør oss syke?


Vi kan ikke ignorere at vi er del av et levende økosystem som er avhengig av mange, om ikke alle, andre deler i dette miljøet. Her er et par eksempler på hvordan dette økosystemet er avhengig av en naturlig balanse, som vi som mennesker har tuklet med: 

Vi kan enkelt se at vi ikke er adskilt fra naturen eller hverandre. Dette er måten jeg kan forklare sjelelig helse i korte trekk; det er vår kontakt og vårt forhold til natur, liv og det hellige.


A human being is a part of the whole called by us universe, a part limited in time and space. He experiences himself, his thoughts and feeling as something separated from the rest, a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for us, restricting us to our personal desires and to affection for a few persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of compassion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty.” - Albert EinsteinNaturen og mennesket

 

Hva gjør oss syke

For å oppsummere; Nesten alle sykdommer kommer som regel av tre årsaker: mangel på essensielle behov, overbelastninger fra giftstoffer og stråling og/eller blokkeringer av energi.


Alt i naturen har en balanse, slik du så i videoklippene om ulvene og hvalene. Dette er kun et par eksempler på noe som gjelder hele dyreriket og naturen. Alt blir forsiktig balansert, der det ikke er for mye eller for lite av noe.


Det samme gjelder i kroppen vår. Til og med næringsstoffer skal vi ikke ha for mye av. Vi skal ha akkurat passe mengde for at optimale funksjoner skal opprettholdes. Når man tar ut et spesifikt næringsstoff av en plante er det lett å skape en ubalanse i den naturlige blandingen som planten innehar. Derfor er det ofte best å bruke hele planten i så organisk form som mulig når man skal lage et produkt. Jo mer vi tukler med naturen, jo større usikkerhet og ubalanse kan vi skape.


I skalaen av stoffer er det mange både flytende og faste stoffer som er skadelige for kroppen, selv i små mengder. Kjemikalier er ofte billige da det er avfallsstoffer fra annen produksjon. Disse kjemikaliene blir ofte brukt i produkter som rengjøring, kroppspleie, hygiene, sminke og til og med matproduksjon! Det vi til stadighet ser er at stoffer som er kjemisk fremstilt og unaturlig balansert ofte ikke er bra for kropp og sinn.


I tillegg til dette har vi feltene som omhandler stråling (som begynner å bli bedre kjent) og psykisk manipulasjon gjennom “corporate media”. Vi antar at vi har så strenge regler og beskyttes av et grundig statlig organ, mens sannheten er at forskningen dette organet forholder seg til som oftest er utdatert, korruptert eller upresis.


Traumer og undertrykte følelser spiller også en stor rolle for vår helhetlige helse. Dette blir blokkeringer og spenninger i kroppen og manifesterer seg ofte som mentale og/eller fysiske lidelser. Vi trenger overskudd og et trygt miljø for å helbrede og løse opp i slike lidelser. Naturlige urter og plantemedisiner kan hjelpe kroppen komme i balanse slik at vi enklere kan håndtere og helbrede disse utfordringene.


Vårt immunforsvar skal klare å takle veldig mye, men når vi blir utsatt for slike mengder kjemikalier og stråling over tid blir det en cocktaileffekt som det ikke finnes tilstrekkelig antall studier på.

 

En sunn balanse

Det er da det blir viktig for oss å legge til side fordommer og lytte til naturen igjen. Hva har naturen ment for oss? Jo mer vi studerer naturen jo mer ser vi at naturen vil ha oss friske for lange og lykkelige liv. Det er overflod av planter som gir oss det vi trenger for å få optimal helse og balanse. Vi må bare lære å manøvrere det som er tilgjengelig for oss.


Vi vet at grønnsaker som er økologiske inneholder mer næringsstoffer samtidig som du slipper skadelige sprøytemidler(16). Levende mat som kommer rett fra naturen har også mer energi og livskraft, samt riktig pH-balanse. Vi er elektriske vesener og organismen fungerer og responderer på elektriske signaler, så det er ikke vanskelig å tenke at levende, ren mat og næring er essensielt.


Celler har syv fysiske behov: oksygen, vann, bevegelse, næring, hvile, sollys og jordkontakt.


Din mentale helse er en balanse mellom din indre dialog, ditt forhold til verdenen rundt deg og essensielle behov. Disse behovene er i tråd med de fysiske behovene nevnt over; trygghet, kontakt, omsorg, kjærlighet, oppmerksomhet, forståelse, variasjon, frihet, tillit, støtte, formål og uttrykkelse blant andre.


Vi trenger som et samfunn å komme sammen om felles løsninger på våre menneskelige utfordringer. Vi trenger å bli et omsorgsamfunn som skaper en trygg platform for å helbrede våre sår. Dette er sår som går langt tilbake i tid, det er sår som går over generasjoner. Det er tid for at vi tar bedre vare på hverandre og skaper et inkluderende og omsorgsfullt samfunn.


Når man jobber med “alternativ” medisin og behandling ser man fort at det er flere løsninger enn det er problemer – heldigvis! I denne artikkelen har jeg ikke gått i dybden på noen av de fantastiske tjenestene og produktene som kan hjelpe deg med din helse. Uansett hva du velger er det viktig med god kvalitet.


Med dette tror jeg vi må runde av denne artikkelen med en anbefaling om å spise mat og bruke produkter som er så nær naturen og økologisk som mulig for å sikre din mentale og kroppslige helse. Ta din helse i dine egne hender og gjør det som er nødvendig for å oppnå optimal balanse. Kom tilbake til naturen på alle måter du kan, og opplev at du vil ikke trenge å bekymre deg for sykdom igjen. Jo nærmere du kommer naturen, desto enklere blir det å lytte til din egen kropp og sjel.

 

Last ned gratis e-bok om hvordan komme oppnå optimal helhetlig helse


N.B. Denne informasjonen er ikke ment for å behandle noen form for sykdom. Er du usikker anbefaler jeg deg å ta kontakt med en lege innen helhetshelse eller en kyndig naturterapeut.Referanser (mye mer er tilgjengelig):

 1. Epigenetics and the influence of our genes | Courtney Griffins | TEDx

 2. Vactruth.com - vaccinated vs unvaccinated & Health impact news & Vaksineaksjonen

 3. Almost everything we know about addiction is wrong

 4. Aftenposten.no - Avkriminaliseringen av narkotika i Portugal er en suksess

 5. Bridging Buddhism & Science & Universal Consciousness

 6. Studie som bekrefter kilde til skade påført biene

 7. Dalai Lama - Mind and Life

 8. Altshop renhold webinar

 9. Huden vår og hva som påvirker den

 10. Altshop strålingswebinar

 11. Altshop solbeskyttelse webinar

 12. Heartmath research

 13. Olle Johansson sin forskning om stråling

 14. Ny forskning om koblingen mellom hjernen og immunforsvaret

 15. Hvit sukker på blå resept:

 16. Øikos.no - 10 gode grunner til å velge økologisk

Nyhetsbrev

 

Hvis du finner at noe av informasjonen i dette blogginnlegget er feil eller støtende ber vi at du gir oss beskjed slik at vi kan gå over og vurdere innholdet grundigere. Vi ønsker å ha sakelig og sannferdig kunnskap på våre nettsider men kan mot formodning ikke kontrollere alt som våre bloggere skriver til enhvert tid. Vennligst kontakt oss her om det er noe du ikke er fornøyd med, husk å inkluder hvilke innlegg det gjelder med lenke.

Relaterte Blogginnlegg

Vi er i en evolusjonær fase nå hvor vi må begynne å delta i en annen historie. Idag har vi ikke bare en miljøkrise, finansiell krise og sosial krise. Vi har en identitetskrise; vi vet at det vi gjør mot hverandre og planeten er forferdelig galt men forsetter i samme baner. Det er en smerte som de fleste av oss ikke vil sitte med, og gjør alt vi kan for å distrahere oss selv.

15 Feb.

Sinn & Sjel

Les mer
Hjernen vår er et fantastisk organ som har i lang tid vært et mysterie da vi ikke har hatt teknologien til å utforske alle aspekter. Teknologien begynner å blir bedre og vi finner nye måter å forstå hjernen og dens komplekse funksjoner hver dag.

12 Nov.

Sinn & Sjel

Les mer